energas@energas.sk, energaslp@centrum.sk
+421 907 977 062

Auto na plyn

Zobraziť prehľadovú tabuľka toroidných nádrží (miesto rezervy)

Zobraziť prehľadovú tabuľku valcových nádrží

Prevádzka automobilu na pohon LPG

…je ekologická

LPG pochádza z anglického slova liquified petroleum gas, čo vlastne znamená skvapalnený ropný plyn. Tvorí ho zmes propánu C3H8 a butánu C4H10 + ďalších prímesí. Je bez farby, chuti a zápachu a preto sa doňho pridáva merkaptan, látka s výraznou vôňou, pretože samotný LPG je nedýchateľný.Vzniká ako druhotný produkt pri spracovaní ropnej suroviny odlučovaním jednotlivých frakcií pri destilácii. Má podobné vlastnosti ako benzín, preto sa používa na pohon osobných automobilov, ale je dôležité podotknúť, že LPG je ekologickejší ako benzín. Emisie škodlivých plynov, ktoré produkuje osobný automobil pri jazde na LPG sú až o 70% nižšie ako pri jazde na benzín.

…je spoľahlivá

Sstémy prestavieb na LPG sú v súčasnosti na takej úrovni, že zabezpečujú prevádzku vozidiel bez citeľného poklesu výkonu a nárastu spotreby oproti benzínu.

…je bezpečná

Každý komponent LPG namontovaný do vozidla prešiel náročnými testami a bol riadne zhomologizovaný.

PODMIENKY ZÁRUKY:

Zariadenie na pohon LPG sa môže do vozidla namontovať až po uplynutí záručnej doby poskytnutej na vozidlo a jeho hnací agregát výrobcom. Pred uplynutím záručnej doby poskytnutej na vozidlo a jeho hnací agregát výrobcom, sa môže zariadenie na pohon LPG namontovať do vozidla iba na základe súhlasu majiteľa vozidla.

V tomto prípade oprávnená firma (príslušný zmluvný servis firmy ENERGAS Nižná Myšľa) nepreberá zodpovednosť za diely vozidla, ktorých činnosť môže zariadenie na pohon LPG ovplyvniť. Oprávnená firma (príslušný zmluvný servis firmy ENERGAS Nižná Myšľa) poskytuje záruku na funkčnosť zariadenia na pohon LPG dva roky odo dňa montáže zariadenia.

Záruka sa neposkytuje v prípade ak:

  • došlo k mechanickému poškodeniu zariadenia
  • došlo k poškodeniu neoprávnenou alebo neodbornou manipuláciou so zariadením (prípadne poškodeniu plomb)
  • došlo k poškodeniu zariadenia nečistotami používaného plynu (voda, olejovité usadeniny, mechanické nečistoty – napr. zalepenie krokového motorčeka)
  • ak sa jedná o výmenu spotrebného materiálu – výmeny membrán a filtračnej vložky
  • neboli dodržané predpísané servisné intervaly podľa servisného listu alebo neboli vymenené diely podliehajúce povinnej výmene určenej servisným listom
  • nebola vykonaná pravidelná ročná kontrola plynového zariadenia v stanovenej lehote firmou, ktorá zariadenie namontovala, alebo autorizovaným dovozcom zariadení, firmou ENERGAS, spol. s r. o., Hlavná 360, Nižná Myšľa

Podmienky záručnej opravy:

Zariadenie na pohon LPG musí byť kompletné, nevymontované. Je potrebné predložiť nasledovné doklady:

  • Osvedčenie o montáži a prevádzke plynového zariadenia
  • Záručný list

V opačnom prípade nie je oprava považovaná za záručnú. Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej bolo zariadenie v oprave. Záručné opravy a ostatný servis zariadenia na LPG vykonáva oprávnená firma, ktorá zariadenie namontovala alebo autorizovaným dovozcom zariadenia, ktoré je vo vozidle namontované (firma ENERGAS spol. s r. o, Hlavná 360, Nižná Myšľa).